Ponuky prenájmu
Oznámenie o výbere záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prebytočný prioritný nehnuteľný majetok

6. 2. 2023

 

V súlade s § 100b ods. 9 a 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa uverejňuje toto Oznámenie o výbere záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prebytočný prioritný nehnuteľný majetok neziskovej organizácie.

 

 1. Identifikačné údaje neziskovej organizácie

   Názov: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.

   Sídlo: Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce

   Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Lesník, MPH - riaditeľ

   Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

   IČO: 35581000

   DIČ: 2021818392

   IČ DPH: SK 2021818392

   Telefón: 056/6818 100

   E-mail: sekretariat@pnmi.sk

   Web: www.pnmi.sk

   

 2. Identifikácia prebytočného prioritného majetku
  1. Prebytočným prioritným majetkom je pozemok o výmere 46055 m2 na parcele č. 1556/1 katastrálneho územia Stráňany, obec Michalovce, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie na liste vlastníctva č. 5266 katastra nehnuteľností. Uvedená nehnuteľnosť prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Napriek jej klasifikácii ako zastavaná plocha a nádvorie je väčšia časť pozemku o výmere 37552,20 m2 poľnohospodárskou pôdou.

   

 3. Spôsob zamýšľaného nakladania
  1. Nezisková organizácia ponúka záujemcom uvedený pozemok o výmere 37552,20 m2 do nájmu.
  2. Nájomca môže prenajatý pozemok využívať výlučne na poľnohospodársku výrobu - pestovanie plodín.
  3. Nájomca nesmie prenechať prenajatý nehnuteľný prioritný majetok do ďalšieho nájmu, podnájmu alebo výpožičky.

   

 4. Nájomné a dĺžka nájmu
  1. Nájomné dohodnuté v nájomnej zmluve musí byť najmenej v sume, za akú sa v tomto čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Záujemca je v ponuke povinný uviesť aspoň túto obvyklú cenu.
  2. Nájom sa dojednáva na dobu určitú 5 rokov.

   

 5. Predloženie ponuky
  1. Záujemca predkladá ponuku písomne, vloženú v zalepenej, nepriehľadnej obálke, na ktorej uvedie:
    – názov a sídlo neziskovej organizácie (podľa bodu 1.)
    – názov a sídlo záujemcu
    – označenie „Ponuka na prenájom pozemku - poľnohospodárskej pôdy - neotvárať!”
  2. V ponuke záujemca uvedie svoje identifikačné údaje (názov, sídlo, štatutárny zástupca, IČO) a cenovú ponuku v štruktúre:
    – cena za prenájom za 1 m2 pozemku na 1 rok
    – cena za prenájom za celkovú plochu 37552,20 m2 na 1 rok.

   Ponuku podpíše osoba oprávnená konať za záujemcu.

  3. Záujemca doručí ponuku prostredníctvom pošty na adresu neziskovej organizácie uvedenú v bode 1 alebo osobne na sekretariát neziskovej organizácie.
  4. Lehota na predkladanie ponúk je 15.03.2023 do 16:00.

   

 6. Hodnotiace kritérium
  1. Jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy je najvyššia cena.

   

 7. Vyhodnotenie ponúk
  1. Verejné otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.03.2023 o 11:00 hod. v priestoroch neziskovej organizácie na adrese uvedenej v bode 1 v rámci zasadnutia správnej rady organizácie. Nezisková organizácia si vyhradzuje právo zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk, o čom budú záujemcovia v dostatočnom časovom predstihu informovaní.
  2. Bezprostredne po verejnom otvorení obálok nasleduje vyhodnotenie ponúk. Ponuky vyhodnocuje správna rada neziskovej organizácie.
  3. Nezisková organizácia zašle záujemcom oznámenie o prijatí alebo neprijatí ponuky do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.