Domov sociálnych služieb

 

 

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje komplexná starostlivosť prijímateľom sociálnej služby s diagnózou schizofrénia s ohľadom na ich individuálne potreby a stupeň odkázanosti. Celoročná pobytová sociálna služba sa poskytuje 25 prijímateľom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Prevádzka je spolufinancovaná z rozpočtu VÚC Košice.

Sociálna služba je v zariadení poskytovaná na základe zmluvného vzťahu medzi Psychiatrickou nemocnicou Michalovce, n. o. a prijímateľom sociálnej služby. Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ako aj vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa riadi ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytovanú sociálnu službu platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku.

Odborní zamestnanci Domova sociálnej služby počas celého roka pracujú s prijímateľmi sociálnej služby na základe individuálnych plánov s dôrazom na sociálnu rehabilitáciu. Súčasťou denného programu je realizácia socioterapeutických, resocializačných, ergoterapeutických činností, vo voľnom čase predovšetkým záujmových a športových aktivít. Prijímatelia sociálnej služby pravidelne navštevujú kino, múzeum a knižnicu v Michalovciach, výstavy Zemplínskeho osvetového strediska, galérie a športové podujatia.

 

Dôležitou súčasťou sociálnej rehabilitácie je ergoterapia, ktorá sa realizuje v štyroch dielňach – tkáčskej, keramickej, tvorivej a na ručných prácach. Ergoterapeutické činnosti sú zamerané nielen na podporu a rozvoj pracovnej činnosti ale aj na podporu kreativity. Okrem výrobku, ktorý vznikne ako výsledok tvorivej činnosti sa pracovníci ergoterapie zameriavajú na zlepšenie sociálnych schopností, vzájomnej interakcie, zmiernenie stresu a napätia.

Výrobky prijímateľov sú vystavené v miestnosti na prízemí hlavnej budovy Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o.

Na činnosti súvisiace s nácvikom sociálnych zručností sa využívajú možnosti, ktoré poskytuje priestor Domova sociálnych služieb. V kuchynke si prijímatelia môžu pripraviť jednoduché jedlá, či upiecť múčniky. K dispozícii majú práčovňu, ktorá je určená na nácvik sebaobslužných činností – pranie a žehlenie osobných vecí. Prijímatelia sú zapájaní aj do pomocných prác realizovaných priamo v priestoroch Domova sociálnych služieb, aby sa v maximálnej miere podporovala ich aktivizácia a samostatnosť pri sebaobslužných aktivitách.

Z alternatívnych terapeutických metód sa realizuje pravidelne muzikoterapia, arteterapia a biblioterapia na podporu psychosomatickej relaxácie, uvoľnenia a sociálnej interakcie. Pre zachovanie kognitívnej úrovne prijímateľov sú to predovšetkým tréningy pamäte, psychohry a cvičenia na podporu myslenia.

Hlavným poslaním aktivít pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb je ich aktivizácia, podporovanie a rozvoj schopností, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života.

Administratívne priestory