Pomôžete nám pomáhať?

Poukazaním 2 % dane pomôžete
prinavrátiť zdravie ľuďom s duševným ochorením.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2 %, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 2 % na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,00 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1 % (2 %) zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. UPOZORNENIE:
  • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
  • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.
 4. V daňovom priznaní pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:
  • IČO: 35581000
  • Obchodné meno (názov): Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie samé.

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše
  • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Dve percentá od FO nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:
  • IČO: 35581000
  • Obchodné meno (názov): Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…, NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska (ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY (ZAMESTNANCI), ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z prijímov.

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 2. Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 3. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 4. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si Vaše
  • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia
 6. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje sú nasledovné:
  • IČO: 35581000
  • Obchodné meno (názov): Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…, NIE však poukázaná suma).
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti). Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Do kolónky Rok sa píše 2023,
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava,
 • Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. nemá SID, preto kolónku na SID nevypľňajte,
 • Bankový účet prijímateľa nepotrebujete, daňový úrad peniaze automaticky prevedie.

Jednotka GP1 – čajová kuchnyka pri jedálni pacientov