Zdravotná starostlivosť

 

 

Na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti úzko spolupracujú Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti a Úsek ošetrovateľstva.

Úlohou úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti a ošetrovateľstva je zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach:

  • lôžková starostlivosť,
  • špecializovaná ambulantná starostlivosť,
  • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,
  • liečebná výživa a stravovanie.

Lôžková starostlivosť

Lôžková starostlivosť je poskytovaná na troch oddeleniach:

  • Akútnom psychiatrickom oddelení 1,
  • Akútnom psychiatrickom oddelení 2,
  • Akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Všetky jednotky oddelení sú koedukované a pracujú komunitným systémom práce. Liečebný proces je realizovaný biologickou a psychoterapeutickou formou a rehabilitačnými a ergoterapeutickými činnosťami. Pre skvalitnenie diagnostiky sa využíva široké spektrum vyšetrovacích škálovacích metód. Súčasťou biologickej formy liečby je farmakoterapia a elektrokonvulzívna liečba. Farmakoterapia je pacientom ordinovaná v súlade s najnovšími odporúčaniami. Elektrokonvulzívna liečba je vykonávaná na modernom prístroji v narkóze za účasti anesteziológa.

Pri práci s pacientom je využívaná skupinová aj individuálna psychoterapia. Súčasťou terapeutických programov sú psychohry, biblioterapia a relaxačné techniky. Pre zlepšenie spolupráce a informovanosti pacienta sa realizuje edukácia podľa diagnostických skupín. Cieľom psychoterapeutických a resocializačných aktivít je zníženie relapsov a počtu chronifikovaných stavov.

Pracovníci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami zdravotníckeho pracovníka, rešpektujú práva pacienta.

Akútne psychiatrické oddelenie 2 – chodba na 5. poschodí