Postup pri aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

Podávanie žiadosti a poskytnutie informácií o nemocnici, ako aj následné poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Text zákona je sprístupnený na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení MZ SR.

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Riaditeľstvo
Andreja Hrehovčíka 1
071 01 Michalovce

Žiadosť je možné podať:

  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne osobným podaním v podateľni nemocnice,
  • ústne osobne na sekretariáte riaditeľa,
  • telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30,
  • prostredníctvom faxu alebo prostredníctvom elektronickej pošty (sekretariat@pnmi.sk).

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Riaditeľstvo
Andreja Hrehovčíka 1
071 01 Michalovce

Rozklad musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, poukázať v čom bol porušený zákon, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak žiadosť neobsahuje kompletne všetky údaje, riaditeľstvo rozklad odloží.

Akútne psychiatrické oddelenie 2 – chodba na 5. poschodí