Pravidlá návštev

 

 

 1. Návštevy prebiehajú až po vykonaní hlavnej špecializovanej činnosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a nemajú zasahovať do diagnosticko terapeutického programu.
 2. Každý návštevník má povinnosť oboznámiť sa s pravidlami návštev. Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie pravidiel návštev na informačných tabuliach a na webovom sídle.
 3. Návštevy využívajú priestor na to určený, t.j. návštevné miestnosti. V prípade priaznivého počasia je možné využiť aj vonkajší priestor, ktorý je vymedzený oplotením.
 4. Návštevy na oddelení mimo určených priestorov sú povolené len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom ošetrujúceho lekára. Príbuzným a známym pacienta, ktorí budú evidentne pod vplyvom návykovej látky nebude návšteva umožnená.
 5. Návšteva sa nesmie pohybovať bez súhlasu a sprievodu zdravotníckeho pracovníka po ošetrovacej jednotke. V prípade potreby použitia toalety je pre návštevy k dispozícii hygienické zariadenie umiestnené na prízemí hlavnej budovy.
 6. Pred absolvovaním návštevy má pacient právo určiť zoznam osôb, ktorým bude návšteva umožnená, respektíve neumožnená.
 7. Úradné návštevy, t.j. sociálni pracovníci, právni zástupcovia, súdni znalci, polícia a ďalší majú povinnosť sa vopred ohlásiť a preukázať. Inštitúcia požadujúca vypočutie pacienta predloží na tento účel poskytovateľovi písomnú žiadosť so zdôvodnením účelu vypočutia. Žiadosť sa ukladá do zdravotnej dokumentácie pacienta.
 8. O nutnosti zdravotného dohľadu pri návšteve rozhoduje zdravotnícky tím.
 9. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezodpovedá za stratu, znehodnotenie vecí, ktoré návšteva ponechá bez dozoru.
 10. Je zakázané návštevou nechávať veci pre pacientov v priestoroch vrátnice, respektíve voľne položené vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch.
 11. Upozorňujeme všetkých príbuzných a navštevníkov, že pred odovzdaním vecí pacientovi je obsah tašky alebo balíka skontrolovaný zdravotníckym personálom za prítomnosti pacienta a zakázané alebo z hľadiska poskytovanej zdravotnej starostlivosti nevhodné veci mu nebudú vydané a skončia ako odpad.
 12. Zdravotnícky personál nezodpovedá za obsah odovzdávaných tašiek a balíkov.
 13. Poskytovateľ má právo určiť zoznam nevhodných vecí pre pacienta z hľadiska povahy poskytovania psychiatrickej zdravotnej starostlivosti a zachovania bezpečnosti pacientov, spolupacientov a zdravotníckeho tímu.

   a) Povolené veci

   • čisté oblečenie a čistá spodná bielizeň,
   • trvanlivé potraviny (nie mäsové výrobky, majonézové šaláty),
   • káva, čaj a instantné nápoje,
   • cigarety, cigáry alebo tabak,
   • nealkoholické nápoje k pitnému režimu,
   • hygienické potreby a pracie prostriedky.

   b) Zakázané veci

   • varené jedlá a jedlá podliehajúce rýchlej skaze,
   • veľké množstvo nápojov a energetické nápoje,
   • nápoje v sklenených fľašiach,
   • zaváraniny,
   • alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
   • nealkoholické pivo
   • lieky, rozpúšťadlá a iné chemické zlúčeniny,
   • ostré predmety,
   • zbrane alebo napodobeniny zbraní.

   c) Predmety podliehajúce oznámeniu a evidencii

   • peniaze a cennosti,
   • žiletky a holiace potreby,
   • elektronické predmety a príslušenstvo,
   • elektronické cigarety,
   • zápalky alebo zapaľovač.

 14. Ak potrebujete dať svojim blízkym peniaze, nemocnica má zriadený pacientsky účet, na ktorý je možné poslať peniaze priamo z vášho účtu alebo poštovou poukážkou. Peniaze posielajte na účet číslo SK79 1100 0000 0026 2374 7329 a do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko a rok narodenia pacienta (nie Vaše!) aby sme vedeli, pre koho sú peniaze určené. Poverený zamestnanec potom pre pacienta vyberie požadovanú hotovosť. Za peniaze vložené do tašiek a balíkov nemocnica nezodpovedá.
 15. Návštevy z iných oddelení sa majú povinnosť ohlásiť vopred a musia mať povolenie.
 16. Návšteva má rešpektovať mimoriadne situácie, ktoré môžu ovplyvniť návštevu, ide najmä o epidemiologicky závažné situácie, potrebná karantenizácia pacienta, prítomnosť infekčne prenosnej choroby u pacienta, súdne opatrenie a iné.
 17. Vedúci pracovník na úrovni úseku, ošetrujúci lekár respektíve službukonajúci lekár môže po zvážení všetkých okolností neumožniť návštevu, pokiaľ jej prítomnosť ohrozuje bezpečnosť pacienta, bezpečnosť oddelenia, poprípade to nie je v záujme a v prospech pacienta.