Pravidlá pre povolenie vjazdu do areálu Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o.

 

 

Vjazd do areálu Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je povolený iba:

  1. motorovým vozidlám lekárskej prvej pomoci, polície a požiarnej ochrany pri zásahu alebo inom plnení služobných povinností – bez poplatku,
  2. motorovým vozidlám s osobitným označením E 15 (viď vzor nižšie), ktorého držiteľom je občan–držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže starostlivosť o rodinného príslušníka držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu – bez poplatku,
    Vzor parkovacieho preukazu ZŤP, líce.Vzor parkovacieho preukazu ZŤP, rub.
  3. motorovým vozidlám právnických a fyzických osôb, ktorí realizujú odvoz resp. prívoz imobilných osôb na ošetrenie s dobou max. do 10 minút – bez poplatku, pri prekročení 10 minútového limitu, sa účtuje poplatok vo výške 1,– €,
  4. motorovým vozidlám zamestnancov Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o., po zaplatení ročného parkovacieho poplatku vo výške 24,– € (na vydanie parkovacej karty nemá zamestnanec právny nárok),
  5. motorovým vozidlám zamestnancov firiem a organizácií, ktoré majú v areály Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. prenajaté priestory, po zaplatení ročného parkovacieho poplatku vo výške 24,– € (na vydanie parkovacej karty nemajú zamestnanci firiem a organizácií právny nárok),
  6. motorovým vozidlám právnických a fyzických osôb, po úhrade poplatku vo výške 1,– €/vjazd na deň alebo po zaplatení ročného parkovacieho poplatku vo výške 24,– € (na vydanie parkovacej karty nemajú fyzické a právnické osoby právny nárok).

 

V areáli Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. sa nachádzajú parkovacie plochy P1 a P2.

Pre parkovanie motorových vozidiel pacientov a návštev sú prednostne určené parkovacie plochy P3 a P4. Vjazd a parkovanie na týchto parkovacích plochách je bezplatné.

Rozmiestnenie parkovacích plôch Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.
Rozmiestnenie parkovacích plôch Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – bazén