Profil verejného obstaravateľa

 

 

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje referent pre verejné obstarávanie, ktorý je zároveň osobou zodpovednou za verejné obstarávanie.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sú podľa finančných limitov zákazky:

  1. nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk v sekcii Vestník,
  2. podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk v sekcii Vestník,
  3. 3. zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby podľa § 5 ods.4, ktoré verejný obstarávateľ zverejňuje na svojej webovej stránke www.pnmi.sk v časti Zverejnené informácie » Verejné obstarávania

Verejný obstarávateľ zverejňuje informácie o zákazkách nadlimitných, podlimitných a s nízkou hodnotou aj na svojej webovej stránke www.pnmi.sk v časti Zverejnené informácie » Verejné obstarávania.

Verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž,
  2. užšia súťaž,
  3. rokovacie konanie so zverejnením,
  4. súťažný dialóg (SD),
  5. inovatívne partnerstvo,
  6. priame rokovacie konanie,
  7. postupy podľa § 108 až § 118 zákona o verejnom obstarávaní.

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.,
Sídlo: Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Lesník, MPH, riaditeľ
IČO: 35581000
DIČ: 2021818392
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu: 2629550543/1100
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Miloslav Kolesár, referent pre verejné obstarávanie
Tel.: 056/681 81 05
Fax: 056/642 31 50
Email: kolesar@pnmi.sk

Záujemcovia o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek sa môžu zúčastniť zverejnených vyhlásených verejných obstarávaní za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach, výzvach a súťažných podkladoch.

Jednotka Z – trojlôžková izba