Verejné obstarávania 2014

 

 

Súhrnná správa o zákazkách pod a § 9 ods. 9

Výzva na predkladanie ponúk (§ 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)

Akútne psychiatrické oddelenie 2 – návštevná miestnosť