Akútne detské psychiatrické oddelenie

 

 

Oddelenie poskytuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku v rozsahu stanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR. Špecializuje sa na diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu psychotických porúch, porúch nálady, úzkostných stavov, porúch príjmu potravy, reaktívnych stavov a adaptačných porúch ale aj porúch správania, hyperkinetických porúch, mentálnych retardácií komplikovaných sekundárnymi poruchami správania vyžadujúcich psychiatrickú hospitalizáciu, návykových rizík, týraných, zanedbávaných a sexuálne zneužívaných detí. Zaoberá sa diagnostikou porúch z okruhu pervazívnych vývinových porúch, neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami.

Oddelenie poskytuje aj psychologickú starostlivosť, takže liečba na Akútnom detskom psychiatrickom oddelení je komplexná. Okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj individuálna suportívna psychoterapia, režimová terapia, prípadne skupinová terapia a poradenstvo rodičom hospitalizovaných pacientov, edukácie, relaxácia, terapia hrou, nácvik sociálnych spôsobilosti, rehabilitácia v rámci pohybovej terapie, ergoterapie, biblioterapia a terapeutické vychádzky v areáli. Pri školskej a výchovnej činnosti sa spolupracuje so špeciálnymi pedagógmi a vychovávateľmi.

Súčasťou diagnostiky je rozhovor so zákonným zástupcom dieťaťa, s dieťaťom, informácie zo zdravotnej dokumentácie, pozorovanie psychického stavu a správania. Psychologické vyšetrenia sú vykonávané aktualizovanými diagnostickými metódami. Každé dieťa má vykonané základné laboratórne krvné testy. Ak je to potrebné, zabezpečuje sa spolupráca s detským neurológom. Po jeho indikácii je možnosť vykonať EEG, CT, MR mozgu. Pacienti sa prijímajú na základe odporúčania lekára (pedopsychiatra, obvodného lekára), so súhlasom zákonného zástupcu pacienta, alebo v rámci poskytnutia neodkladnej psychiatrickej starostlivosti v rámci akútnych stavov.

Veková hranica liečených pacientov je od 3 do 18 rokov.

Počet lôžok: 30

Návštevné hodiny

Od 22. 1. 2024na Akútnom detskom psychiatrickom oddelení návštevy zakázané.

Aktuálne informácie o režime návštev

Kontakt

telefónne číslo: 056 68 18 400

Dôležité informácie

Lôžka sú rozčlenené na dve ošetrovacie stanice: dievčenská a chlapčenská časť bez možnosti hospitalizácie rodiča.

Príjmy a prepustenia pacientov sa realizujú po 10.00 hodine počas pracovných dní.

Pri príjme si so sebou prineste:

 • preukaz poistenca,
 • odporúčanie na hospitalizáciu od detského psychiatra alebo obvodného lekára,
 • v prípade, že dieťa je zverené do náhradnej starostlivosti, respektíve je umiestnené do ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu,
 • hygienické potreby,
 • sezónne oblečenie na 7 dní označené menom,
 • prezuvky (nie šnurovacie),
 • školské potreby,
 • obľúbenú hračku, knižku.

Neberte so sebou:

 • ostré predmety, opasok,
 • elektronické zariadenia,
 • cenné veci,
 • potraviny,
 • príbor.

Akútne detské psychiatrické oddelenie – herňa (KAMA)