Akútne psychiatrické oddelenie 1

 

 

Oddelenie poskytuje špecializovanú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých pacientov od 18 do 60 rokov. Rozdelenie oddelenia na štyri samostatné jednotky a denný stacionár napomáha jeho funkčnosti, zlepšuje možnosť poskytovať diferencovanú a špecializovanú starostlivosť a tiež v neposlednom rade zlepšuje celkové prostredie a pohodlie pre hospitalizovaných pacientov.

Akútne psychiatrické oddelenie 1 tvoria:

  • Jednotka A – jednotka zvýšenej psychiatrickej starostlivosti,
  • Jednotka B – jednotka liečby akútnych psychotických porúch,
  • Jednotka C – jednotka liečby afektívnych porúch,
  • Jednotka D – jednotka liečby psychoreaktívnych a psychosomatických porúch,
  • Denný stacionár – jednotka s dennou formou starostlivosti.

Jednotka A poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku, liečbu a komplexnú individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s psychotickými, organickými a afektívnymi poruchami, poruchami osobnosti, duševnou zaostalosťou, závažnými komplikáciami u závislostí, somatickými ochoreniami s psychiatrickými komplikáciami a u osôb s rizikom suicidálneho konania.

Jednotka B poskytuje diagnostiku novo zachytených psychických porúch a liečenie pacientov s ochoreniami z okruhu schizofrénie a iných psychóz, s afektívnymi, organickými poruchami, poruchami spánku, taktiež na detoxikáciu pacientov pri abúze alkoholu, drog, resp. iných návykových látok. Jedná sa najmä o akútne fázy ochorenia aj u menej spolupracujúcich pacientov, ktorí si neuvedomujú svoje ochorenie.

Jednotka C poskytuje liečenie pacientov s ochoreniami z okruhu schizofrénie a iných psychóz, s afektívnymi, organickými poruchami, poruchami spánku, taktiež na detoxikáciu pacientov pri abúze alkoholu, drog, resp. iných návykových látok. Jedná sa už o spolupracujúcich pacientov, ktorí majú voľný pohybový režim a okrem medikácie, vizít a komunít na oddelení sa už môžu zúčastňovať aj rôznych ďalších aktivít.

Jednotka D poskytuje liečenie pacientom s reaktívnymi stavmi, s úzkostnými a panickými poruchami, so psychosomatickými stavmi, s poruchami emócií, predovšetkým depresívnymi stavmi, či už tzv. endogénnymi alebo z okruhu neuróz. Jedná sa o pacientov, ktorý majú voľný pohybový režim a okrem medikamentóznej terapie sa kladie dôraz na skupinovú a individuálnu psychoterapiu, na edukácie panických poruch, edukácie depresií, ktoré sú zamerané na prevenciu príčiny, príznaky ochorenia, ďalej sa kladie dôraz na dychové cvičenia a rôzne relaxačne metódy ako sú autogénny tréning, kognitívny tréning, biblioterapia, fototerapia, alebo rôzne druhy vyšetrovacích škál.

Denný stacionár umožňuje intenzívnejšie preliečenie ambulantných pacientov so zhoršeným zdravotným stavom so zámerom predísť prípadnej hospitalizácii. Zároveň umožňuje poskytovať kontrolovanú dlhodobú udržiavaciu liečbu u závažných pacientov s recidívami v anamnéze. V neposlednom rade umožňuje doliečiť pacientov, ktorí sú z hospitalizácie už prepustení, no ich stav si ešte vyžaduje zvýšenú psychiatrickú starostlivosť.

Fyziatricko-rehabilitačné oddeleine – posilňovňa