Akútne psychiatrické oddelenie 1
Denný stacionár

 

 

Denný stacionár je zariadenie špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými poruchami počas dňa poskytuje komplexná psychiatrická liečba. Liečebný program Denného stacionára je určený najmä pre ľudí s poruchami z okruhu schizofrénie, depresie, s afektívnymi poruchami, rôznymi neurotickými poruchami, ako aj pre pacientov so závislosťou od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. Pacient sem dochádza ešte počas nemocničnej fázy liečby svojho ochorenia, ako pokračovanie po svojej nemocničnej liečbe, alebo na odporúčanie svojho ambulantného psychiatra, u ktorého je pre svoje duševné ochorenie sledovaný. Liečba v Dennom stacionári je dobrovoľná, pre jej úspech je rozhodujúca dobrá vôľa a chuť pracovať na svojom zdraví.

Počet miest: 30

Pacienti navštevujú Denný stacionár v pracovných dňoch od 8.00 h do 14.20 h v závislosti od individuálnych potrieb päť dní v týždni, alebo len vo vybrané dni.

Liečebný program

Súčasťou liečebných programov sú skupinová a individuálna psychoterapia, psychohry, biblioterapia, autogénny tréning podľa Schulza, kognitívny tréning, relaxačné techniky a pracovná rehabilitácia.

Skupinová a individuálna psychoterapia prebieha pod vedením psychológa.

Psychohry tvoria hodnotnú náplň voľného času a ich prostredníctvom sa vytvára v Dennom stacionári príjemná a dôverná atmosféra a podporuje sa intenzívna komunikácia. Slúžia aj k vzájomnému zoznámeniu či sebapoznaniu.

Biblioterapia vytvára priestor, v ktorom pacienti na základe čítania konfrontujú vlastné problémy, hľadajú ich riešenia, sú inšpirovaní k ďalším úvahám, v knihách nachádzajú vzory pre svoje konanie.

Autogénny tréning podľa Schulza využívaný pri práci s pacientom vedú vyškolené špecializované sestry. Je zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktoré má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný i telesný stav. Je to sebautvárajúce, systematické cvičenie, ktorým pacienti sú vedení k tomu, aby ho dokázali využiť aj sami v domácom prostredí.

Kognitívny tréning patrí medzi mentálne stimulujúcu aktivitu, predstavuje spôsob ako posilňovať poznávacie funkcie – pamäť, myslenie, pozornosť, úsudok, reč. Využívajú sa špeciálne zacielené cvičenia, ktorých cieľom je dosiahnuť u pacienta dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. Prebieha skupinovou formou.

Relaxačné techniky slúžia na zlepšenie pacientovej pohody. Pacienti majú k dispozícii relaxačnú miestnosť, ktorú môžu využívať na cvičenie či uvoľnenie sa pri relaxačnej hudbe.

Psychoedukácia pacientovi umožní dozvedieť sa ucelené informácie o danom ochorení, ako sa naučiť so svojim ochorením plnohodnotne žiť a predchádzať návratom. Prebieha formou tematických prednášok a diskusií pre pacientov či ich príbuzných. Edukácie vedú špecializované sestry v spolupráci s psychológom. Akútne psychiatrické oddelenie 1 a Denný stacionár realizujú psychoedukácie depresií, panických porúch, psychóz a závislosti.

Pracovná rehabilitácia je neoddeliteľnou súčasťou liečebného programu. Činnostné aktivity sú zabezpečované tkáčskou, keramickou a tvorivou dielňou, dielňou ručných prác a záhradou. Umelecké aktivity sú obsahom muzikoterapie a arteterapie. V jednotlivých dielňach pacienti pracujú pod dohľadom kvalifikovaných terapeutov, sú vedení k zručnosti, zvládaniu bežných medziľudských situácií a k spôsobilosti aktívne vyplniť voľný čas. Na tieto aktivity sa pacienti hlásia podľa záujmu a vlastného výberu.

Komunita

Deň sa začína komunitou, následne lekárskou vizitou. Komunitu vedie vždy vopred zvolený pacient-vedúci komunity, ktorý sa denne mení. Rozdelí sa program dňa podľa harmonogramu, ktorý je rozpracovaný na celý týždeň, pacienti sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti. Každý z členov komunity má možnosť byť aktívnym účastníkom pri liečbe, môže prezentovať svoje názory a potreby, vyjadriť spoluúčasť a podporu druhým. Súčasťou komunity je rozbor motta. Pacienti sú inšpirovaní stále novým podnetom ako môžu lepšie využiť každý deň.
Počas pobytu majú pacienti zabezpečený aj spoločný obed v jedálni.
Deň v Dennom stacionári sa končí záverečnou komunitou, kde pacienti vyjadria svoje pocity, ako strávili deň. Zmysluplnou aktiváciou pacienta sa usilujeme dosiahnuť ich zdravé sebavedomie, vedieme ich k rozvoju sebaúcty, tvorivosti, k pozitívnemu mysleniu a citovej vyrovnanosti.

Pacienti mimo pobytu v Dennom stacionári trávia zvyšok dňa vo svojom pôvodnom sociálnom prostredí s rodinou a blízkymi osobami. Cieľom liečby je predísť opätovnej hospitalizácii a v konečnom dôsledku dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta, a tým umožnenie jeho návratu do pôvodného pracovného a sociálneho prostredia.

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 83 18

Akútne detské psychiatrické oddelenie – dvojlôžková izba