Akútne psychiatrické oddelenie 1
Jednotka C

 

 

Jednota C poskytuje liečenie pacientov s ochoreniami z okruhu schizofrénie a iných psychóz, s afektívnymi, organickými poruchami, poruchami spánku, taktiež na detoxikáciu pacientov pri abúze alkoholu, drog, resp. iných návykových látok. Jedná sa už o spolupracujúcich pacientov, ktorí majú voľný pohybový režim a okrem medikácie, vizít a komunít na oddelení sa už môžu zúčastňovať aj rôznych ďalších aktivít.

Vypracovaný harmonogram dňa pre pacientov určuje časy vizít, komunít, ergoterapií a edukácií na každý deň.

Počet lôžok: 33

Terapia

 • psychofarmakologická liečba,
 • biologická liečba – elektrokonvulzívna terapia, fototerapia.

Podporná liečba

 • sociálna rehabilitácia,
 • edukácie: psychóz, depresií, závislostí, panických porúch,
 • pracovné aktivity,
 • arteterapia,
 • muzikoterapia,
 • liečebné cvičenia,
 • rehabilitácia.

Špecializované terapeutické činnosti

Aktuality týždňa
Pacienti pred aktivitou sledujú dianie doma a vo svete či už v televíznych správach, v tlači, v rozhlase, alebo na internete a nasledujúci deň sa správy spoločne rozoberajú, čím sa zisťuje záujem zo strany pacientov o dianie okolo seba.

Potulky Slovenskom
Na aktivite sú pacienti oboznamovaní so zaujímavosťami zo Slovenska. Každé stretnutie sa venuje inej téme (jaskyne, kúpele, jazerá, ZOO, skaly, povesti Slovenska, atď.). Pacientom sú ponúkané k nahliadnutiu aj obrazové materiály, sú rozoberané ich vedomosti o danej téme, vedomosti o Slovensku, sú ponúkané typy na výlety po Slovensku. V nepravidelných intervaloch sa organizujú aj výlety s pacientmi do blízkeho okolia.

Náučné okienko
Pacienti sú oboznamovaní s rôznymi témami z oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, životosprávy s následným rozoberaním témy. V závislosti od počtu a zloženia pacientov sa občas realizujú zábavnou formou rôzne vedomostné testy, kde pacienti spolupracujú na odpovediach ako kolektív.

Kognitívny tréning
U pacientov s diagnostikovanou poruchou pamäte sa realizuje tréning pamäte.

Dotazníky, škály
Na základe stanovených sesterských diagnóz, resp. po ordinácii lekára, sestry so špecializáciou s pacientmi vypĺňajú dotazníky a škály na bližšie stanovenie diagnózy.

Individuálne činnosti sestier so špecializáciou s pacientmi
Sestry so špecializáciou realizujú vlastné individuálne činnosti s pacientmi ako napr. „neverbálnu komunikáciu“, psychohry, diskusia na nejakú aktuálnu tému (sviatok, udalosť a pod.), relaxačné omaľovánky, zdravoveda, biblioterapia – spoločné rozoberanie prečítanej témy podľa výberu.

Ostatné aktivity
spoločenské hry, stacionárny bicykel, lopta, bedmintonové a tenisové rakety, sledovanie televízie.

Komunita

Na jednotke sa každý deň dopoludnia koná komunita, kde sa v spolupráci s úsekovou sestrou preberajú organizačné záležitosti na nasledujúci deň:

 • rozdelenie aktivít – pacienti sa hlásia na aktivitu na nasledujúci deň podľa harmonogramu,
 • závady – pacienti hlásia závady na jednotke, ktoré si sami všimli,
 • riešenie problémov komunity – spolupráca a komunikácia pacientov medzi sebou, dodržiavanie hygienických pravidiel, vzťahy medzi pacientmi.

Jedenkrát týždenne majú pacienti komunitu bez vedenia sestry (samokomunita) a jedenkrát týždenne si pacienti volia „pacientsky výbor“, kde si volia svojho predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru.

Návštevné hodiny

streda 13:30 – 15:30
sobota 14:00 – 16:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Aktuálne informácie o režime návštev

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 83 12

Dôležité informácie

Pri príjme si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu,
 • doklad o dočasnej práceneschopnosti, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby, domácu obuv, pyžamo, župan, uteráky, domáci úbor,
 • lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení; o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára.

Fajčenie
Fajčiarom je dovolené priniesť si vlastné cigarety. Fajčenie je dovolené v určenom čase a vo vyhradenom priestore.

Finančný obnos a cennosti
Nemocnica odporúča pacientom nebrať so sebou veľký finančný obnos a cennosti. Ak pacient tak predsa len urobí, uloženie cenných vecí a hmotných prostriedkov zabezpečuje sociálna sestra príslušného oddelenia, ktorá zároveň v prípade potreby kontaktuje príbuzných pacienta.

Terapeutické vychádzky a terapeutické priepustky
V priebehu hospitalizácie môže byť pacientovi udelená terapeutická vychádzka alebo terapeutická priepustka.
Terapeutická vychádzka sa môže udeliť po trojtýždňovej hospitalizácii a je v trvaní od 1 hodiny do maximálne 12 hodín.
Terapeutická priepustka sa môže udeliť po štvortýždňovej hospitalizácii a trvá maximálne do 33 hodín.
V čase terapeutickej vychádzky a terapeutickej priepustky môže pacient opustiť areál nemocnice.

Jednotka D – trojlôžková izba