Akútne psychiatrické oddelenie 1
Jednotka D

 

 

Jednotka D poskytuje liečenie pacientom s reaktívnymi stavmi, s úzkostnými a panickými poruchami, so psychosomatickými stavmi, s poruchami emócií, predovšetkým depresívnymi stavmi, či už tzv. endogénnymi alebo z okruhu neuróz. Jedná sa o pacientov, ktorý majú voľný pohybový režim a okrem medikamentóznej terapie sa kladie dôraz na skupinovú a individuálnu psychoterapiu, na edukácie panických poruch, edukácie depresií, ktoré sú zamerané na prevenciu príčiny, príznaky ochorenia, ďalej sa kladie dôraz na dychové cvičenia a rôzne relaxačne metódy ako sú autogénny tréning, kognitívny tréning, biblioterapia, fototerapia, alebo rôzne druhy vyšetrovacích škál.

Vypracovaný harmonogram dňa pre pacientov určuje časy vizít, komunít, ergoterapií a edukácií na každý deň.

Pacienti majú k dispozícii rýchlovarnú kanvicu, chladničku a mikrovlnú rúru počas celého dňa. Vo voľnom čase majú pacienti možnosť využiť čas na športovom ihrisku, alebo prechádzkou v areáli nemocnice, tiež majú na oddelení televíziu, spoločenské hry a potreby pre rôzne športové aktivity.

Počet lôžok: 33

Terapia

 • psychofarmakologická liečba,
 • biologická liečba – elektrokonvulzívna terapia, fototerapia,
 • psychoterapia – individuálna, skupinová, rodinná.

Podporná liečba

 • sociálna rehabilitácia,
 • edukácie: psychóz, depresií, závislostí, panických porúch,
 • pracovné aktivity,
 • arteterapia,
 • muzikoterapia,
 • liečebné cvičenia,
 • rehabilitácia,
 • fototerapia.

Špecializované terapeutické činnosti

Biblioterapia
Na tejto aktivite pacienti spolu s úsekovou sestrou čítajú rôzne knihy, články a rozoberajú určité témy z toho čo prečítali a rozprávajú sa o tom.

Aktuality týždňa
Vzhľadom na diagnózy pacientov sa občas jedná o pacientov, ktorý nemajú záujem o dianie okolo seba a vo svete. S pacientmi sa táto aktivita realizuje jeden krát týždenne. Pacienti pred aktivitou sledujú dianie doma a vo svete či už prostredníctvom televízie, časopisov, alebo internetu. Po zozbieraní informácii sa správy spoločne rozoberajú a sleduje sa záujem pacientov o dianie okolo seba.

Cestovanie svetom a krajinami
Na tejto aktivite raz týždenne pacienti “cestujú po svete„ – spoločne sa rozoberá krajina, ktorú si pacienti vybrali. Pacienti sú oboznamovaní so zaujímavosťami danej krajiny ako sú: pamiatky, gastronómia, zvyky, tradície, ako aj rôzne iné informácie o danej krajine. Informácie sú doplnené obrazovou formou. V nepravidelných intervaloch sú organizované aj výlety do blízkeho okolia, čo veľmi pozitívne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov.

Kognitívny tréning
U pacientov s diagnostikovanou poruchou pamäte sa realizuje tréning pamäte.

Dotazníky, škály
Na základe stanovených sesterských diagnóz, resp. po ordinácii lekára, sestry so špecializáciou s pacientmi vypĺňajú dotazníky a škály na bližšie stanovenie diagnózy.

Individuálne činnosti sestier so špecializáciou s pacientmi
Sestry so špecializáciou realizujú vlastné individuálne činnosti s pacientmi ako napr. „neverbálnu komunikáciu“, psychohry, diskusia na nejakú aktuálnu tému (sviatok, udalosť a pod.), relaxačné omaľovánky, zdravoveda, biblioterapia – spoločné rozoberanie prečítanej témy podľa výberu.

Komunita

Na jednotke sa každý deň dopoludnia koná komunita, kde sa v spolupráci s úsekovou sestrou preberajú organizačné záležitosti na nasledujúci deň:

 • rozdelenie aktivít – pacienti sa hlásia na aktivitu na nasledujúci deň podľa harmonogramu,
 • závady – pacienti hlásia závady na jednotke, ktoré si sami všimli,
 • riešenie problémov komunity – spolupráca a komunikácia pacientov medzi sebou, dodržiavanie hygienických pravidiel, vzťahy medzi pacientmi.

Jedenkrát týždenne majú pacienti komunitu bez vedenia sestry (samokomunita) a jedenkrát týždenne si pacienti volia „pacientsky výbor“, kde si volia svojho predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru.

Návštevné hodiny

streda 13:30 – 15:30
sobota 14:00 – 16:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Aktuálne informácie o režime návštev

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 83 22

Dôležité informácie

Lôžka sú v trojposteľových izbách. K dispozícii sú 3 nadštandardné 1 lôžkové izby.

Pri príjme si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu,
 • doklad o dočasnej práceneschopnosti, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby, domácu obuv, pyžamo, župan, uteráky, domáci úbor,
 • lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení; o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára.

Fajčenie
Fajčiarom je dovolené priniesť si vlastné cigarety. Fajčenie je dovolené v určenom čase a vo vyhradenom priestore.

Finančný obnos a cennosti
Nemocnica odporúča pacientom nebrať so sebou veľký finančný obnos a cennosti. Ak pacient tak predsa len urobí, uloženie cenných vecí a hmotných prostriedkov zabezpečuje sociálna sestra príslušného oddelenia, ktorá zároveň v prípade potreby kontaktuje príbuzných pacienta.

Terapeutické vychádzky a terapeutické priepustky
V priebehu hospitalizácie môže byť pacientovi udelená terapeutická vychádzka alebo terapeutická priepustka.
Terapeutická vychádzka sa môže udeliť po trojtýždňovej hospitalizácii a je v trvaní od 1 hodiny do maximálne 12 hodín.
Terapeutická priepustka sa môže udeliť po štvortýždňovej hospitalizácii a trvá maximálne do 33 hodín.
V čase terapeutickej vychádzky a terapeutickej priepustky môže pacient opustiť areál nemocnice.

Jednotka GP1 – WC a sprcha pre imobilných pacientov