Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2014

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2014: 11 821,72 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2014: 11 474,92 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 100 988,65
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 35 109,71
3. Výdavky na cestovné náhrady 39,00
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 39,00
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 13 254,54
5. Výdavky na materiál 41 020,91
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 41 020,91
6.Dopravné 0,00
7. Výdavky na údržbu 94 599,33
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 94 599,33
8. Nájomné za prenájom 0,00
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
9. Výdavky na služby 7 017,20
10. Výdavky na bežné transfery 0,00
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0,00
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 3 513,69
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 295 543,03
Výška prijatých úhrad za rok 2014 286 872,98

Jednotka GP1 – čajová kuchnyka pri jedálni pacientov