Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2020

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2020: 18,02

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2020: 15 844,33 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2020: 12 859,13 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 231 071,27
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 78 173,58
3. Výdavky na cestovné náhrady 76,45
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 76,45
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 17 697,05
5. Výdavky na materiál 40 786,31
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 40 786,31
6.Dopravné 0,00
7. Výdavky na údržbu 847,83
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 847,83
8. Nájomné za prenájom 0,00
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
9. Výdavky na služby 15 490,28
10. Výdavky na bežné transfery 0,00
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0,00
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 11 965,48
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 396 108,25
Výška prijatých úhrad za rok 2020 321 478,21

Jednotka GP1 – čajová kuchnyka pri jedálni pacientov