Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2022

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2022: 18,83

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2022: 17 734,17 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2022: 16 224,99 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 265 748,13
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 89 519,50
3. Výdavky na cestovné náhrady 147,21
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 147,21
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 28 081,02
5. Výdavky na materiál 36 528,47
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 36 528,47
6.Dopravné 0,00
7. Výdavky na údržbu 634,14
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 634,14
8. Nájomné za prenájom 0,00
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
9. Výdavky na služby 9 828,13
10. Výdavky na bežné transfery 0,00
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0,00
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 12 867,70
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 443 354,30
Výška prijatých úhrad za rok 2022 405 624,66

Jednotka Z – trojlôžková izba