Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2021

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2021: 19,78

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2021: 16 433,88 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2021: 12 866,53 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 246 754,41
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 84 971,70
3. Výdavky na cestovné náhrady 49,28
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 49,28
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 18 405,30
5. Výdavky na materiál 35 699,64
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 35 699,64
6.Dopravné 0,00
7. Výdavky na údržbu 580,73
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 580,73
8. Nájomné za prenájom 0,00
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
9. Výdavky na služby 11 403,57
10. Výdavky na bežné transfery 0,00
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0,00
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 12 982,34
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 410 846,97
Výška prijatých úhrad za rok 2021 321 663,15

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – vodoliečba