Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2017

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2017: 13 573 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2017: 10 936 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 170 186
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 68 113
3. Výdavky na cestovné náhrady 389
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 389
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 16 524
5. Výdavky na materiál 37 698
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 37 698
6.Dopravné 0
7. Výdavky na údržbu 22 623
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 22 623
8. Nájomné za prenájom 0
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0
9. Výdavky na služby 9 818
10. Výdavky na bežné transfery 0
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 13 966
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 339 317
Výška prijatých úhrad za rok 2017 273 403

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – šatňa a sprchy