Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2023

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2023: 19,81

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2023: 23 007,45 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2023: 16 086,13 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 350 707,15
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 110 277,98
3. Výdavky na cestovné náhrady 242,35
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 242,35
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 41 142,56
5. Výdavky na materiál 42 143,11
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 42 143,11
6.Dopravné 0,00
7. Výdavky na údržbu 667,65
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 667,65
8. Nájomné za prenájom 0,00
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
9. Výdavky na služby 16 009,52
10. Výdavky na bežné transfery 0,00
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0,00
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 13 996,00
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 575 186,32
Výška prijatých úhrad za rok 2023 402 153,25

Detská psychiatrická ambulancia – vyšetrovňa