Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2019

 

 

Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2019: 18,71

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2019: 13 952 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2019: 12 537 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 Suma v €
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 203 108
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 70 115
3. Výdavky na cestovné náhrady 459
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 459
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 13 936
5. Výdavky na materiál 69 772
5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 27 304
6.Dopravné 0
7. Výdavky na údržbu 2 714
7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 2 714
8. Nájomné za prenájom 0
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0
9. Výdavky na služby 21 316
10. Výdavky na bežné transfery 0
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 9 858
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) 348 810
Výška prijatých úhrad za rok 2019 313 431

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – hydromasážna vana