Akútne psychiatrické oddelenie 2
Jednotka GP1

 

 

Jednotka GP1 prijíma pacientov s chorobami podmienenými poškodením a ochorením mozgu stredného a ťažkého stupňa. Odborná starostlivosť je koncipovaná tak, aby zabezpečila čo najväčší možný komfort hospitalizovaným pacientom. Jednotka GP1 je preto zabezpečená väčším počtom zamestnancov a materiálno – technickým vybavením. Ide o jednotku uzatvorenú, monitorovanú kamerovým systém z dôvodu bezpečnosti pacientov.

Harmonogram dňa pacientov je štrukturovaný, t. j. striedanie aktívnych odborných zásahov s dostatočným časom na oddych pacienta.

Počet lôžok: 30

Terapia

Farmakoterapia
Využíva moderné psychofarmaká (antipsychotík, antidepresív, prokognitív) s priaznivým profilom vedľajších účinkov.

Špecializované nefarmakologické liečebné metódy
Aktivizačné činnosti a ich aplikácia vychádzajú z individuality pacienta, jeho možností, schopností a zohľadňujú prítomné deficity spôsobené chorobným procesom. Medzi aktivačné činnosti patrí:

 • bazálna stimulácia – stimulácia dotykom zahŕňa masáž stimulujúcu dýchanie, ukľudňujúci kúpeľ, neurofyziologickú stimuláciu alebo polohovanie do hniezda či múmie,
 • pohybové aktivity – jemná cievna gymnastika, dychové cvičenia, cviky podľa Hátalovej,
 • kognitívny tréning – kognitívna rehabilitácia, kognitívna stimulácia a tréning pamäte,
 • reminiscenčná terapia – terapia spomienkou,
 • validácia podľa Naomi Feil – komunikačný prístup k pacientovi s Alzheimerovou chorobou,
 • miliuterapia – liečba prostredím.

Fyzioterapia
vertikalizácia, nácvik chôdze, mobilizácia

Psychoedukačné programy
Sú dôležitou súčasťou terapie. Podstatou psychoedukačných intervencii sú vzdelávacie aktivity pre príbuzných, opatrovateľov či priateľov pacientov. Edukanti získavajú informácie o ochorení a odpovede odborníkov na praktické otázky týkajúce sa starostlivosti o pacientov. Psychoedukačné stretnutia sú realizované v pravidelných intervaloch. Ide o psychoedukačný program pre demencie.

Návštevné hodiny

streda 13:30 – 15:30
sobota 14:00 – 16:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Aktuálne informácie o režime návštev

K dispozícii je návštevná miestnosť a spoločná jedáleň.

Pre dodržiavanie určeného terapeutického programu sa návštevy mimo návštevných hodín neodporúčajú a sú povolené iba na základe rozhodnutia lekára a to vo výnimočných prípadoch.

Informácie o zdravotnom stave pacientov sa podávajú osobne ošetrujúcim lekárom oddelenia v stredu počas návštevných hodín.

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 82 18

Dôležité informácie

Lôžka sú v dvojposteľových a trojposteľových izbách.

Pri príjme si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu ambulantným psychiatrom alebo všeobecným lekárom,
 • doklad o dočasnej práceneschopnosti, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby, domácu obuv, pyžamo, župan, uteráky, domáci úbor,
 • kompenzačné pomôcky funkčné (načúvací aparát, okuliare, pomôcky uľahčujúce pohyb),
 • pevnú obuv s fixovanou pätou,
 • lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení; o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára.

Neberte so sebou:

 • oblečenie,
 • cenné veci a peniaze,
 • príbor a pohár (sú k dispozícii na jednotke),
 • nebezpečné ostré predmety.

Fajčenie
Fajčiarom je dovolené priniesť si vlastné cigarety. Fajčenie je dovolené v určenom čase a vo vyhradenom priestore.

Finančný obnos a cennosti
Nemocnica odporúča pacientom nebrať so sebou veľký finančný obnos a cennosti. Ak pacient tak predsa len urobí, uloženie cenných vecí a hmotných prostriedkov zabezpečuje sociálna sestra príslušného oddelenia, ktorá zároveň v prípade potreby kontaktuje príbuzných pacienta.

Terapeutické vychádzky a terapeutické priepustky
V priebehu hospitalizácie môže byť pacientovi na základe jeho žiadosti, po posúdení zdravotného stavu a odporúčania ošetrujúceho lekára udelená terapeutická vychádzka alebo terapeutická priepustka najskôr po 21. dni hospitalizácie. V čase terapeutickej vychádzky alebo terapeutickej priepustky môže pacient opustiť areál nemocnice, pričom naďalej je povinný dodržiavať liečebný režim (pre pacientov s diagnózou závislosť od alkoholu, iných návykových látok, patologického hráčstva a iných nelátkový závislostí v zmysle Terapeutickej dohody).

Akútne detské psychiatrické oddelenie – vyšetrovňa