Akútne psychiatrické oddelenie 2
Jednotka Z

 

 

Jednotka Z slúži primárne pacientom závislým na alkohole, liekoch a pacientom závislým na automatoch a počítačových hrách.

Na liečbu sa môžete objednať prostredníctvom ambulantného psychiatra, všeobecného lekára alebo priamo telefonicky na čísle uvedenom nižšie. Pre efektivitu liečby je nutné absolvovať celý liečebný proces v plnej dĺžke. Preto sa odporúča pred pobytom vybaviť si všetky nevyhnutné osobné záležitosti. Ponúkaná je možnosť zabezpečenia doliečovacého procesu pacientom, ktorí si o to požiadajú, vrátane posilňovacej liečby.

Liečba má pri počte 16 pacientov komunitný charakter, to znamená, že umožňuje okrem práce v skupinách aj individuálny prístup.

Liečba je režimová. Každý deň a v rámci neho každá hodina má presne určené aktivity. Súčasťou liečeného procesu sú ranné komunity, edukácie (vzdelávanie na tému závislosti), skupinové a individuálne psychoterapie, pracovná terapia, športové aktivity, biblioterapia a samoskupiny. Pacienti taktiež môžu požiadať o párovú alebo rodinnú terapiu. Je im k dispozícii psychiater oddelenia, psychológ, sestra a sociálna sestra. Pacienti si perú a žehlia sami, sami si upratujú prostredie, v ktorom sa zdržiavajú v priebehu dňa. Majú možnosť pracovať v skleníku, v keramickej dielni či realizovať sa v ručných prácach.

Počet lôžok: 16

Terapia

Farmakoterapia
Využíva moderné psychofarmaká (antipsychotík, antidepresív, prokognitív) s priaznivým profilom vedľajších účinkov.

Psychoterapia
Je aplikovaná erudovanými psychoterapeutmi individuálnou či skupinovou formou. Napomáha pacientom čeliť vo svojom živote rôznym typom ťažkostí, krízam či konfliktom, ktoré negatívne vplývajú na ich psychické zdravie a zhoršujú ich psychickú chorobu. Cieľom psychoterapie je taktiež napomôcť pacientovi hľadať stratégie zvládania symptómov psychických chorôb a žiť plnohodnotný život.
Využívané techniky:

 • Sandplay terapia – terapeutická práca s pieskom.
 • Techniky relaxačno-symbolickej terapie – kombinácia relaxačných cvičení a riadených imaginácií.
 • Gestalt psychoterapia a systematická psychoterapia – terapie upriamujúce pozornosť pacienta na prostredie, v ktorom žije.
 • Skupinová psychoterapia – využívajúca rozbor príbehu a identifikáciu s hrdinom, prvky arteterapie, muzikoterapie, psychodramy a psychogymnastiky.
 • Denné zamyslenia s dôrazom na spirituálnu zložku osobnosti.
 • Rodinná alebo párová psychoterapia.

Špecializované nefarmakologické liečebné metódy
Aktivizačné činnosti a ich aplikácia vychádzajú z individuality pacienta, jeho možností, schopností a zohľadňujú prítomné deficity spôsobené chorobným procesom.

 • autogénny tréning – nácvik koncentratívneho uvoľnenia,
 • biblioterapia – liečba knihou alebo písaným textom,
 • pohybové aktivity,
 • terapeutická komunita – liečebné spoločenstvo,
 • hudobná relaxácia,
 • ergoterapie – liečba prácou,
 • miliuterapia – liečba prostredím.

Psychoedukačné programy
Sú dôležitou súčasťou terapie. Súčasťou psychoedukačných intervencii sú aj vzdelávacie aktivity pre príbuzných a priateľov pacientov. Edukanti získavajú informácie o ochorení a odpovede odborníkov na praktické otázky týkajúce sa doliečovacieho procesu a resocializácie pacienta. Psychoedukačné stretnutia sú realizované v pravidelných intervaloch. Ide o psychoedukačný program závislosť a spoluzávislosť jedincov.

Podporná liečba

Jednotka Z spolupracuje so spoločenstvom Anonymných alkoholikov a klubmi abstinujúcich alkoholikov.

Návštevné hodiny

streda 14:00 – 16:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Aktuálne informácie o režime návštev

K dispozícii je návštevná miestnosť.

Pre dodržiavanie určeného terapeutického programu sa návštevy mimo návštevných hodín neodporúčajú a sú povolené iba na základe rozhodnutia lekára a to vo výnimočných prípadoch.

Informácie o zdravotnom stave pacientov sa podávajú osobne ošetrujúcim lekárom oddelenia v stredu počas návštevných hodín.

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 82 13

Dôležité informácie

Lôžka sú v dvojposteľových a trojposteľových izbách.

Pri príjme si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu ambulantným psychiatrom alebo všeobecným lekárom,
 • doklad o dočasnej práceneschopnosti, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby, pyžamo, župan, uteráky, domáci úbor,
 • obuv na bežné nosenie, šport a prezuvky,
 • lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení; o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára,
 • sezónne oblečenie (voľnočasové, športové a pracovné),
 • nerozbitný pohár a príbor,
 • zošity a písacie potreby (4 zošity formátu A5),
 • vreckové je možné zaslať šekom, poštovým poukazom – podaj alebo na číslo účtu v tvare IBAN SK79 1100 0000 0026 2374 7329 Tatra banka Michalovce.

Neberte so sebou:

 • cenné veci a peniaze,
 • nebezpečné ostré predmety.

Fajčenie
Fajčiarom je dovolené priniesť si vlastné cigarety. Fajčenie je dovolené v určenom čase a vo vyhradenom priestore.

Finančný obnos a cennosti
Nemocnica odporúča pacientom nebrať so sebou veľký finančný obnos a cennosti. Ak pacient tak predsa len urobí, uloženie cenných vecí a hmotných prostriedkov zabezpečuje sociálna sestra príslušného oddelenia, ktorá zároveň v prípade potreby kontaktuje príbuzných pacienta.

Terapeutické vychádzky a terapeutické priepustky
V priebehu hospitalizácie môže byť pacientovi na základe jeho žiadosti, po posúdení zdravotného stavu a odporúčania ošetrujúceho lekára udelená terapeutická vychádzka alebo terapeutická priepustka najskôr po 21. dni hospitalizácie. V čase terapeutickej vychádzky alebo terapeutickej priepustky môže pacient opustiť areál nemocnice, pričom naďalej je povinný dodržiavať liečebný režim (pre pacientov s diagnózou závislosť od alkoholu, iných návykových látok, patologického hráčstva a iných nelátkový závislostí v zmysle Terapeutickej dohody).

Jednotka Z – trojlôžková izba