Akútne psychiatrické oddelenie 2
Jednotka GP2

 

 

Jednotka GP2 je určená pre pacientov s poruchami nálady, neurózami, ľahšími formami ochorení spôsobených poškodením či chorobou mozgu a ľahkými formami psychotických porúch. Jednotka GP2 je polootvorená, pohybové režimy sú ordinované na základe psychického a zdravotného stavu a určuje ich ošetrujúci lekár.

Počet lôžok: 30

Terapia

Farmakoterapia
Využíva moderné psychofarmaká (antipsychotík, antidepresív, prokognitív) s priaznivým profilom vedľajších účinkov.

Elektrokonvulzívna terapia

Fototerapia
Terapia svetlom.

Psychoterapia
Psychoterapia je aplikovaná erudovanými psychoterapeutmi individuálnou či skupinovou formou. Napomáha pacientom čeliť vo svojom živote rôznym typom ťažkostí, krízam či konfliktom, ktoré negatívne vplývajú na ich psychické zdravie a zhoršujú ich psychickú chorobu. Cieľom psychoterapie je taktiež napomôcť pacientovi hľadať stratégie zvládania symptómov psychických chorôb a žiť plnohodnotný život.
Využívané techniky:

 • Sandplay terapia – terapeutická práca s pieskom.
 • Techniky relaxačno-symbolickej terapie – je kombináciou relaxačných cvičení a riadených imaginácií.
 • Gestalt psychoterapia a systematická psychoterapia – upriamujú pozornosť pacienta a jeho prostredia, v ktorom žije.
 • Rodinná alebo párová psychoterapia.

Špecializované nefarmakologické liečebné metódy
Aktivizačné činnosti a ich aplikácia vychádzajú z individuality pacienta, jeho možností, schopností a zohľadňujú prítomné deficity spôsobené chorobným procesom. Medzi aktivačné činnosti patrí:

 • autogénny tréning – nácvik koncentratívneho uvoľnenia,
 • biblioterapia – liečba knihou alebo písaným textom,
 • bazálna stimulácia – stimulácia dotykom zahŕňa masáž stimulujúcu dýchanie, ukľudňujúci kúpeľ, neurofyziologickú stimuláciu,
 • pohybové aktivity – jemná cievna gymnastika, dychové cvičenia, cviky podľa Hátalovej,
 • kognitívny tréning – kognitívna rehabilitácia, kognitívna stimulácia a tréning pamäte,
 • reminiscenčná terapia – terapia spomienkou,
 • terapeutická komunita – liečebné spoločenstvo,
 • hudobná relaxácia,
 • ergoterapie – liečba prácou,
 • aromaterapia – liečba vdychovaním éterických olejov a silíc,
 • miliuterapia – liečba prostredím,
 • muzikoterapia – liečebné pôsobenie tónov hudby,
 • arteterapia – liečba výtvarným umením.

Fyzioterapia
vertikalizácia, nácvik chôdze, mobilizácia

Psychoedukačné programy
Podstatou psychoedukačných intervencii sú vzdelávacie aktivity pre príbuzných, opatrovateľov či priateľov pacientov. Edukanti získavajú informácie o ochorení a odpovede odborníkov na praktické otázky týkajúce sa starostlivosti o pacientov. Psychoedukačné stretnutia sú realizované v pravidelných intervaloch. Ide o psychoedukačný program pre demencie.
Ponúkané psychoedukačné programy:

 • psychoedukácia pacientov s chronickou závislosťou,
 • psychoedukácia pacientov trpiacich depresiou na organickom i neorganickom podklade,
 • psychoedukácia pacientov trpiacich demenciou,
 • psychoedukácie pacientov s úzkostnými poruchami,
 • psychoedukačný program Predchádzanie depresiám podľa R. F. Munoza.

Návštevné hodiny

streda 13:30 – 15:30
sobota 14:00 – 16:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Aktuálne informácie o režime návštev

K dispozícii je návštevná miestnosť a spoločná jedáleň.

Pre dodržiavanie určeného terapeutického programu sa návštevy mimo návštevných hodín neodporúčajú a sú povolené iba na základe rozhodnutia lekára a to vo výnimočných prípadoch.

Informácie o zdravotnom stave pacientov sa podávajú osobne ošetrujúcim lekárom oddelenia v stredu počas návštevných hodín.

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 82 17

Dôležité informácie

Lôžka sú v trojposteľových izbách.

Pri príjme si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu ambulantným psychiatrom alebo všeobecným lekárom,
 • doklad o dočasnej práceneschopnosti, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby, domácu obuv, pyžamo, župan, uteráky, domáci úbor,
 • kompenzačné pomôcky funkčné (načúvací aparát, okuliare, pomôcky uľahčujúce pohyb),
 • pevnú obuv s fixovanou pätou,
 • lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení; o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára,
 • sezónne oblečenie,
 • nerozbitný pohár a príbor,
 • vreckové je možné zaslať šekom, poštovým poukazom – podaj alebo na číslo účtu v tvare IBAN SK79 1100 0000 0026 2374 7329 Tatra banka Michalovce.

Neberte so sebou:

 • oblečenie,
 • cenné veci a peniaze,
 • príbor a pohár (sú k dispozícii na jednotke),
 • nebezpečné ostré predmety.

Fajčenie
Fajčiarom je dovolené priniesť si vlastné cigarety. Fajčenie je dovolené v určenom čase a vo vyhradenom priestore.

Finančný obnos a cennosti
Nemocnica odporúča pacientom nebrať so sebou veľký finančný obnos a cennosti. Ak pacient tak predsa len urobí, uloženie cenných vecí a hmotných prostriedkov zabezpečuje sociálna sestra príslušného oddelenia, ktorá zároveň v prípade potreby kontaktuje príbuzných pacienta.

Terapeutické vychádzky a terapeutické priepustky
V priebehu hospitalizácie môže byť pacientovi na základe jeho žiadosti, po posúdení zdravotného stavu a odporúčania ošetrujúceho lekára udelená terapeutická vychádzka alebo terapeutická priepustka najskôr po 21. dni hospitalizácie. V čase terapeutickej vychádzky alebo terapeutickej priepustky môže pacient opustiť areál nemocnice, pričom naďalej je povinný dodržiavať liečebný režim (pre pacientov s diagnózou závislosť od alkoholu, iných návykových látok, patologického hráčstva a iných nelátkový závislostí v zmysle Terapeutickej dohody).

Administratívne priestory