Oddelenie pracovnej terapie –
ergoterapia

 

 

Ergoterapia je liečebná terapia, ktorá je primárne určená osobám s postihnutím, pomáha využívať nadobudnuté alebo rozvinuté schopnosti pri práci, voľnočasových aktivitách a pri sebaobsluhe.

Jedným z hlavných cieľov je aktivizácia pacienta alebo prijímateľa sociálnej služby, udržanie, obnova, prípadne rozvoj senzomotorickej, kognitívnej úrovne, sebestačnosti a sociálnej interakcie. Ergoterapia je prevádzaná v skupinách, pričom sa uplatňuje individuálny prístup, pretože každý pacient alebo prijímateľa sociálnej služby si vyžaduje inú úroveň záťaže a stupeň náročnosti zvolených prác. V terapeutických dielňach odborní zamestnanci dohliadajú na plánovanie, priebeh a hodnotenie terapeutického procesu. Ergoterapeutický program prebieha v dvoch dopoludňajších a jednom popoludňajšom bloku.

Ergoterapeutické dielne:

  • tvorivá dielňa,
  • tkáčska dielňa,
  • keramická dielňa,
  • ručné práce.

Súčasť ergoterapeutického programu je tiež:

  • muzikoterapia – jedna z alternatívnych foriem terapií využíva hudobnú aktivitu a percepciu na zmiernenie psychosomatických ťažkostí pacienta, klienta, uvoľnenie napätia, zbavenie stresu a negatívnych emócií,
  • arteterapia – hlavným cieľom je rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – sauna